Jame po geografskih enotah

Novomeški jamarji se udeležujemo raziskovalnih akcij po vsej Sloveniji in občasno v tujini, glavnino raziskav pa seveda opravimo na dolenjskem krasu. Doslej smo največ akcij usmerili na zakrasela območja Kočevskega roga, Radohe, Gorjancev, Suhe krajine, Temeniškega podolja in na plitvi kras ob reki Krki (Novomeško podolje). Občasno smo prisotni tudi v Beli krajini, ob zgornjem toku reke Kolpe, v zaledju reke Krke, na Kočevskem ter na osamelem krasu Krškega hribovja in Zasavja.

Jugovzhodno Slovenijo, ki jo geografsko prepoznamo kot Dolenjsko, smo izključno za prikaz prostorske porazdelitve jam razdelili na jamarska raziskovalna območja. Zavedamo se, da bi meje med navedenimi območji lahko potekale tudi drugače, zato v nadaljevanju podajamo nekaj izhodišč za določitev le-teh.

  • Bela krajina oz. belokranjski ravnik obsega občine Črnomelj, Metlika in Semič (razen Kočevskega roga).
  • Gorjanci z Radoho obsegajo hribovit greben med Kočevskim rogom na jugozahodni strani in Savo oz. Samoborskim gorjem na severovzhodni strani.
  • Kočevski rog obsega visoko dinarsko planoto, omejeno s cestami na relaciji Kočevje, Dvor pri Žužemberku, Soteska, Semič, Dobliče, Bistrica, Livold, Kočevje.
  • Novomeško podolje obsega novomeško kotlino z dolino reke Krke in obrobnimi terasami.
  • Suha krajina oz. vzhodna in zahodna suhokranjska planota obsega občine Ivančna Gorica, Trebnje in Žužemberk (razen Kočevskega roga in Temeniškega podolja).
  • Temeniško podolje obsega porečje osrednjega odvodnika Temenice od izvira do izliva v Krko.
  • Zahodna Dolenjska obsega občine Ljubljana (del), Ig (del), Škofljica, Grosuplje, Velike Lašče, Dobrepolje, Sodražica, Ribnica, Loški Potok, Kočevje, Osilnica in Kostel. Na tem območju smo novomeški jamarji prisotni le občasno.
  • Zasavje in Posavje obsega Posavsko hribovje južno od Save in območje Krškega hribovja.

Število jam znotraj posamezne geografske enote, njihove katastrske številke, imena ter osnovne značilnosti so razvidne v preglednicah.

Dolenjske jame po geografskih enotah.

Dolenjske jame po geografskih enotah.

Bela krajina
Gorjanci z Radoho
Kočevski rog
Novomeško podolje
Suha krajina
Temeniško podolje
Zasavje in Posavje
Zahodna Dolenjska