Biološke raziskave

Podzemeljsko živalstvo slovenskih kraških jam sodi po vrstni pestrosti med najbogatejše na svetu. Znanih je okoli 170 povsem jamskih (stigobiontskih) vrst, h katerim pomemben delež prispevajo tudi dolenjske jame. Predvsem v kraških izvirih porečja Krke so bile najdene številne ozko razširjene endemične vrste nižjih rakov in vodnih polžev. V klubu občasno sodelujemo z biospeleologi pri terenskem vzorčenju ali jim posredujemo biološki material iz novoodkritih jam. Beležimo nove lokacije človeške ribice ( Bobnova jama, Jama Poltarica) in spremljamo njihovo stanje. Že vrsto let redno spremljamo stanje netopirjev v ključnih dolenjskih jamskih zatočiščih (Jazbina pri Podturnu, Kostanjeviška jama, Zgornja Klevevška jama in Spodnja Klevevška jama, Krška jama, Lukenjska jama, Mala prepadna, Slugova jama), ki so opredeljena tudi kot območja Natura 2000.

Človeški ribici. Foto Marko Pršina.

Človeški ribici. Foto Marko Pršina.