Društvo v javnem interesu

Jamarski klub Novo mesto je eno izmed redkih jamarskih društev, ki je pridobilo status društva, ki deluje v javnem interesu na področju ohranjanja narave. Na podlagi Zakona o ohranjanju narave (Ur. l. RS, št. 96/04) in Zakona o varstvu podzemnih jam (Ur. l. RS, št. 2/04) nam ga je z odločbo št. 215-39/2019-4 z dne 28.5.2019 podelilo Ministrstvo za okolje in prostor. Enak status nam po zakonu pripada tudi na področju obrambe.

Status nam je bil podeljen, ker:

  • smo s svojim dosedanjim delom izkazali pomemben prispevek k ohranjanju narave s konkretnimi naravovarstvenimi akcijami;
  • izvajamo promocijo varstva krasa;
  • izobražujemo in ozaveščamo javnost s področja ohranjanja narave.

Pridobljeni status nas zavezuje k še večjemu varstvu občutljivega kraškega sveta. Z njim smo pridobili tudi pravico zastopanja interesov ohranjanja narave v vseh upravnih in sodnih postopkih, hkrati pa nam status povečuje možnosti uspešnega kandidiranja na različnih razpisih za javna sredstva.

Odločba: JKNM v javnem interesu na področju ohranjanja narave

Status nevladne organizacije v javnem interesu imamo tudi na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Na podlagi Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami nam ga je podelilo Ministrstvo za obrambo (datum podelitve statusa: 2. april 2009).